Cán bộ giảng viên

Vũ Minh Thu

Vũ Minh Thu

Chức vụ: Hiệu Phó

Tel: 043 647 2478

Email: thuvm@qmc.edu.vn

Trang thông tin cá nhân - Website

Đoàn Vân Anh

Đoàn Vân Anh

Chức vụ: Chuyên viên phòng hành chính

Tel: 043 647 2478

Email: anhdv@qmc.edu.vn

Trang thông tin cá nhân - Website

Dương Đức Tùng

Dương Đức Tùng

Chức vụ: Trưởng bộ môn Kỹ thuật chế biến món ăn

Tel: 043 647 2478

Email: duongductung68@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

Lã Văn Hiệp

Lã Văn Hiệp

Chức vụ: Giáo viên kỹ thuật chế biến món ăn

Tel: 0436472478

Email: lavanhiep1981@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

Tạ Văn Hùng

Tạ Văn Hùng

Chức vụ: Trưởng phòng đào tạo

Tel: 01662020656

Email: hungtv@qmc.edu.vn

Trang thông tin cá nhân - Website